Dokumenty do wyceny

Wymagane dokumenty zależą od rodzaju wycenianej nieruchomości

Nieruchomość lokalowa

 • Akt notarialny/Postanowienie sądowe
 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • Akt notarialny/Postanowienie sądowe/Przydział lokalu
 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej (jeśli KW jest założona dla lokalu)                             
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • Akt notarialny/Postanowienie sądowe
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej
 • Kopia mapy ewidencyjnej /wyrys z mapy ewidencyjnej
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

 • Akt notarialny/Postanowienie sądowe
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej
 • Kopia mapy ewidencyjnej /wyrys z mapy ewidencyjnej
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach zabudowy
 • Dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej
 • Pozwolenie na budowę
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu lub Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy – zgłoszenie (gdy inwestycja został zakończona)
 • Pozwolenie na budowę (ostateczna decyzja) wraz z kopią dziennika budowy (gdy inwestycja jest w trakcie realizacji)
 • Projekt architektoniczno – budowlany ( z opisem technicznym, rzutami kondygnacji, zestawieniem powierzchni)
 • Zestawienie prac i kosztów - w przypadku budowy/ nadbudowy/ przebudowy/ dobudowy/ remontu/ adaptacji/ wykończenia itp. Zestawienie musi być opatrzone datą oraz podpisane przez Kredytobiorcę

Nieruchomość komercyjna

 • Dokumenty jak dla nieruchomości lokalowej lub gruntowej zabudowanej
 • Zawarte umowy najmu
 • Podatek od nieruchomości
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu
 • Zestawienie kosztów – ochrona, ubezpieczenie