Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości?

podpisywanie dokumentów

Jeśli chcesz skorzystać z usługi wyceny nieruchomości, musisz przygotować odpowiednie dokumenty. Wymagane dokumenty zależą od rodzaju wycenianej nieruchomości.

Nieruchomość lokalowa:

 • Akt notarialny/Postanowienie sądowe;

 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej (numer księgi wieczystej).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • Akt notarialny/Postanowienie sądowe/Przydział lokalu;

 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej (jeśli KW jest założona dla lokalu);

 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • Akt notarialny/Postanowienie sądowe;

 • Wypis z rejestru gruntów;

 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej (numer księgi wieczystej);

 • Kopia mapy ewidencyjnej /wyrys z mapy ewidencyjnej;

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

 • Dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym:

 • Akt notarialny/Postanowienie sądowe;

 • Wypis z rejestru gruntów;

 • Odpis zwykły z Księgi Wieczystej (numer księgi wieczystej);

 • Kopia mapy ewidencyjnej /wyrys z mapy ewidencyjnej;

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach zabudowy;

 • Dokument potwierdzający prawny dostęp do drogi publicznej;

 • Pozwolenie na budowę;

 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu lub Potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy – zgłoszenie (gdy inwestycja został zakończona);

 • Pozwolenie na budowę (ostateczna decyzja) wraz z kopią dziennika budowy (gdy inwestycja jest w trakcie realizacji);

 • Projekt architektoniczno – budowlany (z opisem technicznym, rzutami kondygnacji, zestawieniem powierzchni);

 • Zestawienie prac i kosztów - w przypadku budowy/ nadbudowy/ przebudowy/ dobudowy/ remontu/ adaptacji/ wykończenia itp. Zestawienie musi być opatrzone datą oraz podpisane przez Kredytobiorcę.

Nieruchomość komercyjna:

 • Dokumenty jak w przypadku nieruchomości gruntowej zabudowanej;

 • Zawarte umowy najmu;

 • Podatek od nieruchomości;

 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu;

 • Zestawienie kosztów – ochrona, ubezpieczenie.

 • Dokumenty jak w przypadku nieruchomości gruntowej zabudowanej;