Sporządzanie operatów szacunkowych

praca na laptopie

Wycena nieruchomości została zdefiniowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jako proces, w którym dokonuje się określenia wartości rynkowej nieruchomości, określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości, ustalenia wartości katastralnej nieruchomości.

Wycena nieruchomości to postępowanie w wyniku którego rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

Operat Szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Rozwoju lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy:

• z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
• z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.